ЗАТВЕРДЖЕНО
Одинадцята сесія  Білоцерківської районної ради
VII скликання  17 лютого 2017 року
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про Биковогребельську філію
Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської районної ради Київської області
І. Загальні положення
1.1. Положення розроблено відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 ( в останній редакції), положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306, положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №944 , листа Міністерства освіти і науки України від 09.09.2016 № 2/3-14-1776-16 «Щодо нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій», розпорядження Білоцерківської районної державної адміністрації від 04.08.2016 № 508 «Про реорганізацію Биковогребельського навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» у Биковогребельську філію Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів», рішення сесії Білоцерківської районної ради від 31 серпня 2016 р № 07-80.
1.2. Це Положення визначає правовий статус, основні засади діяльності Биковогребельської філії у складі Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської районної ради Київської області. 
1.3.            Биковогребельська філія (далі – філія) є структурним підрозділом і підпорядковується  Шкарівській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів Білоцерківської районної ради Київської області (далі – опорний навчальний заклад).
1.4.            Повна назва закладу: Биковогребельська філія Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської районної ради Київської області.
1.5.            Засновником філії є Білоцерківська районна рада Київської області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.
1.6.            Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів.
1.7.            Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Шкарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
1.8.            Юридична адреса філії: вул. Т.Шевченка, 5 с. Бикова Гребля Білоцерківського району Київської області, 09180.
ІІ. Функції філії, її права та обмеження в діяльності
2.1.            Биковогребельська філія є навчально-виховним об’єднанням «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  комунальної форми власності, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної, початкової та основної загальної середньої освіти відповідно до їх запитів і потреб.
2.2.            Філія як структурний підрозділ Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів має право на:
-      фінансування з урахуванням її типу, виду, режиму й змісту діяльності;
-      узгодження освітніх та виховних програм, зокрема, інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, що реалізуються філією;
-      розробки програми проведення роботи з різних напрямів;
-      зміцнення й розвиток навчальної й матеріально-технічної бази;
-      участь в організації, проведенні нарад і семінарів;
-      отримання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
-      організацію безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних  працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі);
-      забезпечення харчування учнів (вихованців) відповідно до чинного законодавства.
2.3.            Філія як неюридична особа не має права
-     мати печатку, штамп;
-     укладати правочини, видавати розпорядчі документи;
-     здійснювати відокремлений від опорного закладу бухгалтерський облік;
-     надавати в державні статистичні служби відокремлену від опорного закладу статистичну звітність.
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу.
3.1.        Зарахування (переведення) учнів до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного навчального закладу.
  Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора опорного навчального закладу, вказуючи бажання навчати дитину в філії, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).
  До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
3.2.        Класи у філії формуються за погодженням з директором опорного навчального закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до філії.
3.3.        У разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного навчального закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, або організувати заняття за індивідуальною формою навчання.
3.4.        З урахуванням потреб населення та місцевих умов директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією приймає рішення про створення груп продовженого дня.
3.5.        Директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією та за погодженням з місцевими органами управління освітою приймає рішення про створення у філії інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
3.6.        Директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією та за погодженням з місцевими органами управління освітою приймає рішення про індивідуальне навчання та навчання екстерном у філії, що  організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.
3.7.        Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у філії здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України, за погодженням з директором опорного навчального закладу.
3.8.                Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту» «Про загальну середню освіту» , інших актів законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
3.9.                Філія залежно від рівня освітньої діяльності забезпечує відповідність рівня освіти державним стандартам, єдність навчання і виховання.
3.10.            Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
3.11.            Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного навчального закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.
3.12.            Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається завідувачем філії за погодженням із директором опорного навчального закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
3.13.              Розклад уроків філії складається завідувачем філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного навчального закладу.
3.14.            Відвідування занять учнями є обов’язковим.
3.15.            Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання і виховання, забороняється, крім випадків, передбачених законом.
3.16.            Мова навчання учнів у філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.
3.17.            Виходячи із запитів учнів і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного навчального закладу.
3.18.            Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН. Директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією розробляє її організаційну структуру.
IV.             Управління філією
4.1.        Керівництво філією здійснює завідувач філією. Завідувач та  заступник (заступники) філії призначаються відповідно до чинного законодавства та даного положення про філію за погодженням з місцевим органом управління освітою. Керівником філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в закладі освіти не менше 5 років.
4.1.            Повноваження та обов’язки завідувача філії:
-     забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
-     здійснює контроль за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якістю й ефективністю роботи педагогічного колективу;
-     створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
-     забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
-     підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
-     забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
-     вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
-     контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
-     діє від імені філії за погодженням із директором опорного навчального закладу;
-     порушує клопотання щодо прийняття та звільнення працівників філії згідно з чинним законодавством;
-     з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;
-     порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них  передбачених законодавством стягнень;
-     забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;
-     щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.
-     здійснює контроль за збереженням основних засобів та інших матеріальних цінностей.
4.2.                Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів опорного закладу (філій), проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу.
4.3.                Громадське управління філією здійснює рада опорного навчального  закладу, до складу якої входять представники філії.
У. Матеріально-технічна база філії
5.1                  Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. 
4.4.                Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим
ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного навчального закладу.
4.5.                Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту», іншими законодавчими та підзаконними актами України.
4.6.                Філія є неприбутковим закладом освіти.
4.7.                Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.
УІ. Контроль за діяльністю філії
4.8.                Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.
4.9.                Державна атестація філії здійснюється в структурі опорного закладу відповідно до чинного законодавства.
4.10.             Поточний контроль за діяльністю філії здійснює керівництво опорного навчального закладу відповідно до перспективного, річного плану роботи.